Utförd gallring vecka 42-45 2020 och kommande arbeten 2021

Som flera säkert märkte pågick gallringen och borttagande av träd längs vägar längre än väntat.

Gallringen och uttaget av ris, grenar mm är nu avslutat för säsongen då det är för blött i markerna för maskinerna. Skadorna på marken blir för stora. Gallringen har givit ett överskott som ska återinvesteras i skogsåtgärder såsom uttag av ris, viss manuell gallring kring Byträsket m fl angelägna åtgärder.

Det finns flera skäl till att gallringen utförs nu. Ett är Ramsmora byalags styrelses uppdrag att sköta sin mark. För detta har styrelsen flera gånger tagit in experter från Skogsstyrelsen för att få en underhållsplan, senast 2013. Dels är det ett behov av att gallra utmed vägarna så de torkar upp snabbare, vilket är ett nödvändigt första steg att kunna förbättra våra vägar. Målbilden för skogsvården på byalagets mark är en ljusare blandskog och tallskog, så kallad tätortsnära gallring. Gallringen har utförts av Mellanskog via entreprenören Kuddby trädfällning.

Gallrade områden är längs Söderbergs väg på Byträsksidan och kring Ramsmoras parkering vid Söderbergs väg samt området väster om Furubackens brevlådor. Längs Söderbergs väg, Asplövsvägen, Flåsjövägen, Kantarellstigen och längs Bergeksvägen har träd tagits ut för att kunna åtgärda diken och vägar. Längs stigen mellan Asplövsvägen och Kantarellstigen har träd avverkats. Borttagande av träd på byalagets mark nära tomtgränser har skett i samråd med berörda tomtägare. Eventuella träd som tagits bort på tomter har skett på privata initiativ med egna avtal och belastar inte byalagets ekonomi.

Visst borttagande av ris och grenar beräknas ske maskinellt i januari-februari 2021 om markens bärighet tillåter. En del grenar och ris rekommenderas också ligga kvar av naturhänsyn. Upplagda stockar vid Furubacken beräknas forslas bort innan årsskiftet 20/21. De stora rishögarna blir dock kvar ca ett år då de måste torka innan de ges plats på flisanläggning.

Kvarstående gallringsområden är skogen invid Gläntan; ett ganska stort område som är särskilt utpekat av Skogsstyrelsen att gallra. Även stigen vid pumpen på Bergeksvägen samt i skogen öster om stigen mellan Kantarellstigen och Söderbergs väg skall gallras. Dessa arbeten beräknas utföras efter sommaren 2021.

Under en tid kommer naturligtvis grenar mm ligga kvar olyckligt för passager. Några av oss har börjat, men alla medlemmar får gärna hjälpa till att dra bort ris och grenar från våra stigar så att de blir hyfsat framkomliga.

Generellt om skog och skogsvård kan t ex läsas på Skogsstyrelsens och länsstyrelsens hemsidor samt på Mellanskogs och andra skogsbolags sidor.

Com Hems arbeten på fiberanläggning

Com Hems entreprenör Thoman & Fuchs kommer att börja röra sig i vårt område för att åtgärda besiktningsanmärkningar på fiberanläggningen. Arbeten sker på byalagets mark och på installationer hos enskilda fastighetsägare.

Observera att åtgärderna gäller felaktigheter på själva fiberanläggningen. Inga vägåterställningsarbeten sker nu.

Arbeten längs Söderbergs väg
Den 11 november 2020 startar arbeten längs Söderbergs väg mellan Färjestigen och Grandungevägen. Arbetena innebär bland annat att läggningsdjupet justeras, felaktiga massor kring kabeln byts ut, skarvar på kabeln åtgärdas. Thoman & Fuchs är medvetna om att Mellanskogs timmer ännu ligger längs sträckan.

Förnyad besiktning på Kantarellstigen
På Kantarellstigen kommer förnyad besiktning av expert på fiberanläggningar ske då delar ligger ovan mark, saknar övertäckning, skarvar gått isär m.m. Representant från styrelsen kommer att delta.

Styrelsen