Stämma 2017

Hej!

Varmt välkomna till årets stämma som hålls i Stavsnäs bygdegård den 8 april 2017 klockan 13:00.
Nedan finner ni kallelse och dagordning. Bifogat finns Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse, Budgetunderlag samt förslag till nya stadgar. Stadgeförslaget togs fram till årsmötet 2014 men på grund av en miss i protokollföringen framgår inte stämmans beslut i frågan varmed vi ånyo behöver ett beslut.

Ramsmora Byalag Stavsnäs
Kallelse och Dagordning till årsmöte 2017

Tid: Lördagen den 8 april 2017 kl 13.00
Plats: Bygdegården Stavsnäs
Anmälan: Senast 31 mars 2017 till: helena@teamkoos.se

Dagordning

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Upprättande av röstlängd och granskning av fullmakter

§ 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

§ 4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

§ 5. Fråga om kallelse till mötet

§ 6. Godkännande av dagordningen och anmälan av övriga frågor

§ 7. Fråga om uppläsning av protokoll från årsmötet 2016

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 9. Bokslut för det gångna året

§10. Revisorernas berättelse

§11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§12. Anmälan av utsedda styrelseledamöter och suppleanter för de anslutna tomtägarföreningarna Färjeberget, Hovnoret, Robo och Söderskogen.

§13. Förslag till budget och avgifter för 2017

§14. Inkomna motioner

– Fråga om stadgeändringar

§15. Val av ordförande

§16. Val av revisorer och revisorssuppleant

§17. Övriga frågor

§18. Årsmötets avslutande

Ramsmora Verksamhetsberättelse för 2016

Ramsmora stadgeförslag 2017

Budgetunderlag Ramsmora 2017

Revisionsberättelse 2016 Ramsmora byalag

Årsavgiften

Nu har du förhoppningsvis fått fakturan för avgiften 2017 och kallelsen till årsmötet i din brevlåda.

Du kanske tycker att tiden för betalning är för snävt tilltagen. Det är för att vi är angelägna om att få din avgift före årsmötet, annars har du nämligen inte rösträtt där. Det viktiga är alltså att avgiften är oss till handa i god tid före den 8 april, så att vi hinner sammanställa röstlängden.

Trevlig helg!

Helena Koos