Renovering av brygga 5 -gamla delen

Brygga 5 västra delen

Renoveringen av brygga 5 börjar så smått under v 27 år 2024 med diverse svetsjobb.
Entreprenören har meddelat att det mestadels ska vara möjligt att passera över bryggan.
De större arbetena med borttagande av däck och bärlinor avses utföras efter semestertider och då behöver bryggan var tömd på båtar mm. Kända berörda båtägare har informerats separat. Är ni inte informerad så hör bara av er till någon i styrelsen.
Det går bra att ställa frågor till någon av styrelsen eller på ramsmorabyalag@gmail.com

//30/6-2024
Styrelsen

Trädfällning i Gläntan mm

belägen i korsningen Söderbergs väg/Flåsjövägen

Djurö trädfällning kommer 10-11/6-2024 ta ned ca 17 träd.
Syftet är att ta bort träd för bättre säkerhet för räddningshelikoptern.

Gläntan är under våren iordningställd av Söderskogen och kan förhoppningsvis gå att använda hyfsat för
fotboll, brännboll och annat till sommarsemestrarna. Ta gärna en sväng förbi! Ytan är till för alla i Ramsmora byalag.

Styrelsen Ramsmora byalag

Protokoll årsmöte Ramsmora byalag 2024

Årsmötet år 2024 hölls
Lördag 27 april kl 13.00 i Djurö skolas matsal
Uppslutningen på mötet var förhållandevis god.
Handlingar finns också under medlemsinformation.
Protokoll
Kallelse
Årsberättelse 2023 samt verksamhetsplan och avgiftsförslag
Resultat 2023
Balansräkning 2023
Revisionsberättelse
Budget
Motion – lösenordsskyddat under medlemsinformation GDPR
Debiteringslängd lika avgift – lösenordsskyddat under medlemsinformation GDPR

Årsmötet beslutade om lika årsavgift om 4200 kr för samtliga fastigheter.
Båtplatsavgiften höjdes till: 1100 kr (max 2,50 m), 1300 kr (max 3,0 m),1500 kr (max 3,50 m) resp 1700 kr/plats (max 4,0 m). Strand- och svajplats 900 kr/plats.

Fakturor skickas ut 25/5 och betalas senast 30/6-2024


Styrelsen ser gärna att kallelse och fakturor kan skickas digitalt. Mottagare som inte anmält e-post kan anmäla e-post på nedanstående blankett. Mailas/skickas till föreningens e-post eller postbox.
GDPR blankett

//Styrelsen

Extrem torka – skogsarbeten Byträsket inställda

På grund av den extrema torkan och eldningsförbud kommer inte arbetena med skogsmaskiner för att ta ut större ris och grenar vid Byträsket att genomföras som planerat före midsommar (se nedan). Detta mot bakgrund av att risk för gnistbildning av maskiner finns och att brand som följd kan uppstå. Denna risk kan byalaget inte ta. Byalaget behöver invänta mer gynnsamma förhållanden.

Mvh
Styrelsen gm Åsa Vikdahl ordf

Lite information

Cementblocken på Ramsmoras parkering vid Söderbergs väg blir kvar:
Styrelsen har vägt kostnader/olägenheter och kommit fram till att cementblocken står kvar över sommaren. Alternativ dygnsparkering finns på kommunens mark snett emot bensinmacken vid Djuröbron

Dammbindning
Det dammar i nuläget (juni 2023) mycket på våra vägar och flera klagomål har inkommit.
Styrelsen har fått veta att det råder brist på salt p g a kriget i Ukraina.
Styrelsen arbetar på att hitta en lösning ihop med entreprenören.

Rensning av större skogsmaterial vid Byträsket
Mellanskog har meddelat att rensning med minder maskiner kommer att ske innan midsommar. Upplägg av materialet blir troligen i anslutning till parkeringen på Söderbergs väg där en hög låg tidigare. Upprensningen ingår i tidigare gallringsåtgärd och betalas helt av Mellanskog.

Ved i skogen
Det finns en hel del större liggande träddelar i skogen t ex i grönområdet mitt emot Furubacken och mot Ramsmoravägen. Det är fritt fram att hämta så mycket liggande ved man orkar!!

Ris, grenar mm som ska städas av byalaget i gallrade områden
Styrelsen avser utarbeta en plan för ytterligare rensning i gallrade områden. För att hålla nere kostnader för rensning hoppas styrelsen på att medlemmarna är villiga att bidra med eget arbete efter förmåga.

Trevlig sommar önskar styrelsen!

Årsmöte i Ramsmora byalag hålls 22 april 2023 kl 13.00 i Djurö skolas matsal


Separat kallelse kommer per brev/e-post senast två veckor innan mötet.
Kallelse här Skrivfel har hittats: prisbasbelopp 2023 är 52500 kr. Resultat och balansrapporter avser naturligtvis år 2022
Årsberättelse här
Balansrapport här
Resultatrapport här
Revisionsberättelse här
Budget här
Debiteringslängd finns lösenordsskyddat under medlemsinformation.
Lösenordet är samma som förra året och skickas ut tillsammans med kallelsebrevet.

Observera att möteslokalen är i Djurö skola.
Skolan är nöt-, snus och rökfri. Ytterskor skall tas av.
Fika serveras!!

Väl mött!

Styrelsen